De Oefentherapeut houdt, om je behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van je medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement
Uiteraard gaat uw oefentherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de Wet op Persoonsregistratie, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:
– Behalve de oefentherapeut die je behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere oefentherapeuten in de praktijk, de waarnemers en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
– Je hebt het recht om de gegevens die over je zijn vastgelegd in te zien. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun je de behandelend oefentherapeut verzoeken deze te wijzigen.
– Alleen de gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
– Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
– Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
Indien je van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat, kun je dit , via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
Bejegening:
– De werkwijze voor de intake/ behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke behandelingen er verricht gaan worden en de betalingsregeling worden uitgelegd en schriftelijk meegegeven.
– De behandeling geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de oefentherapeut en de cliënt aanwezig zijn (en indien je daarmee akkoord gaat evt. een stagiair)
– Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en oefentherapeut een andere oefentherapeut ingezet worden of de behandeling zal beëindigd worden.
– Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.